Škoda Superb Parkimi bëhet i lehtë

Parkim në hapësira gjatësore

Për kërkimin e hapësirës së përshtatshme të parkimit me Aistentin e Parkimit, Superb mund ta gjejë atë edhe me shpejtësi deri 40km/h. Nëse sensorët detektojnë një hapësirë të mjaftueshme parkimi (gjatësi e automjetit + 80 cm), Asistenti i parkimit ju ndihmon për manovrat e parkimit.

Škoda Superb Parkimi bëhet i lehtë

Parkim në hapësirat gjatësore.

Tani është më e lehtë të dilni nga hapësirat e vogla të parkimit. Në këtë regjim, asistenti i parkimit do të udhëzojë Superb para-mbrapa derisa të dilni nga vendi i parkimit.

Škoda Superb Parkimi bëhet i lehtë

Parkim mbrapsh në hapësira tërthore parkimi.

Sistemi gjen një hapësirë të përshtatshme parkimi në mes të automjeteve të tjerë dhe kryen manovrimin e parkimit pothuajse në mënyrë automatike. Ju duhet të shtypni vetëm gazin dhe frenat. Drejtimin e mjetit e merr përsipër Superb.

Škoda Superb Parkimi bëhet i lehtë

Kështu funksionon asistenti i parkimit

Me ndihmën e sensorëve radar, parkimi është më i lehtë. Nëse rrezikoni një përplasje, aktivizohet sinjali akustik. Krahas kësaj, shfaqet një sinjal i verdhë dhe më pas i kuq në ekranin e radio-navigatorit, në zonën e pasme të Superb. Në rast rreziku direkt, automjeti frenon automatikisht.

Škoda Superb Parkimi bëhet i lehtë

Pamje më e mirë për zonën e pasme

Me kamerën e pasme të instaluar në dorezën e derës së pasme, hapësira e pasme mbahen në vështrim. Në ecjen indietro, kamera aktivizohet automatikisht dhe pamjet shfaqen në ekranin e sistemit e info-argëtimit. Sistemi shfaq gjithashtu edhe udhëzimet dinamike. Udhëzimet tregojnë se në çfarë drejtimi vazhdon të lëvizë automjeti në pozicionin aktual të timonit ose tregon nëse kërkohet një lëvizje e timonit.

Škoda Superb Parkimi bëhet i lehtë

Mbështetja nga sensorët e parkimit

Sensorët e përparmë dhe të pasmë të parkimit përbëjnë plotësuesin e përsosur për asistentët e parkimit. Ata e mbështesin drejtuesin e automjetit gjatë parkimit dhe bashkëpunojnë me të gjithë sistemet e info-argëtimit të disponueshëm për SUPEPRB.

Diese Seite ist ein zusätzlicher Teil der öffnenden Seite. Klicken Sie auf den Button, um zu dieser zu gelangen.

Kthehu në faqen kryesore